Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο motokouskouris.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (Ν.2742/97) . Το motokouskouris.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα διαγραφής όλων των ευαίσθητων στοιχείων από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται οριστικά και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Επικοινωνία